هیئت انتخاب بخش بین الملل جشنواره سی و چهارم

حسن دزواره

آرش عباسی

محمد فهیمی

عاطفه خادم الرضا

نیما عباسپور

اشکان احمدی

کاوه قهرمان