هیات داوری سی و ششمین جشنوراه بین المللی فیلم کوتاه تهران

Gina Dellabarca

Shubhra Gupta

João Garção Borges

Ahmad Alasti

Turi Finocchiaro