شورای سیاست گذاری جشنواره سی و چهارم

محمدمهدی حیدریان

سیدصادق موسوی

علیرضا رضاداد

رضا پورحسین

سیدرضا میرکریمی

جعفر صانعی مقدم

مهدی رحیمیان

مسعود امینی تیرانی

نیما عباسپور