شورای برگزاری جشنواره سی و چهارم

سیدصادق موسوی

آرش عباسی

محمد فهیمی

آرش رصافی

سعید پوراسماعیلی

سهیلا عسکری

طیبه فلکیان

امیر لطفیان

محمد محمدزاد

نوید کوه‌بر

سیدجواد میرهاشمی