هیئت انتخاب بخش بین الملل جشنواره سی و پنجم

پر فیکسه

حسن دزواره

محمد فهیمی

علیرضا قاسمی

نیما عباس پور

درناز حاجیها

آرمان فیاض

پویان شعله ور