داوران بخش ملی جشنواره سی و پنجم

آیدا پناهنده

واروژ کریم مسیحی

لقمان خالدی

کاوه قهرمان

رامتین شهبازی

بهتاش صناعی ها