شورای سیاست‌گذاری جشنواره سی و پنجم

سید صادق موسوی

محمدعلی حسین نژاد

علیرضا رضاداد

آرش رصافی

جعفر صانعی

مسعود امینی تیرانی

مهدی جعفری