شورای برگزاری جشنواره سی و سوم

امیر موسی کاظمی

سیدجواد میرهاشمی

صدیقه قاضی نظام

عالیه هاشمی

امیر لطفیان

فرنوش حبیب نژاد

محمد حسین تمجیدی

مهدی آفریده

آرش رصافی

سعید توکلیان

حسن دزواره

علیرضا کریمی صارمی

محمد آفریده

فرید فرخنده کیش