شورای سیاست گذاری جشنواره سی و سوم

عبدالحسن برزیده

محمد آفریده

حبیب ایل بیگی

فرید فرخنده کیش

حجت الله ایوبی

محمد مهدی احمدی