تماس با ما

دبیر جشنواره: سیدصادق موسوی

جشنواره بخش ملی: ۸۶۰۸۴۸۱۶

روابط عمومی: ۸۶۰۸۴۶۱۱

آدرس ستاد مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، کوچه نوزدهم، شماره ۲۰  کدپستی: ۱۵۱۷۸۷۳۸۱۱

شماره تلفن‌های مستقیم ساختمان گاندی

روابط عمومی و آژانس عکس: ۸۶۰۸۴۶۱۱

اداری و مالی: ۸۶۰۸۴۷۱۰  و  ۸۶۰۸۴۸۰۱

تولید و جشنواره: ۸۶۰۸۴۸۱۶  و  ۸۶۰۸۴۸۲۹

آموزش و استانها: ۸۶۰۸۴۸۵۱  و  ۸۶۰۸۴۸۶۳