فراخوان نام‌نویسی «۲۰ نشست ۳۴»

مهلت نام نویسی به پایان رسیده است. 

در صورت تمایل به شرکت در هر یک از نشست ها، لطفا یک ساعت قبل از شروع هر برنامه به غرفه آموزش در پردیس گالری ملت مراجعه فرمایید.